2023/0445/PL
EC/EFTA
PL Pologne
  • T30T - Transport ferroviaire
2023-10-13
2023-07-17

Skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ... 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, zpóźn. zm.) właściwy minister, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może określić w drodze rozporządzenia, dla innych niż budynkimieszkalne, obiektów budowlanych wymagane warunki techniczne, w tym warunki techniczne związane z ichużytkowaniem i usytuowaniem.

Przedmiotem projektowanego rozporządzenia jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie polegająca nanadaniu nowego brzmienia § 41 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym do skrzyżowań wielopoziomowych przepisów §26 ust. 1-3 nie stosuje się.