2023/0491/NL
EC/EFTA
NL Niederlande
  • B00 - BAUWESEN
2023-11-09
2023-08-09

Keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen;

Accreditatieschema laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

Regeling van de Staatssecretaris van I en W van [datum, nummer], tot wijziging van de Regeling van deStaatssecretaris van I en W, van 18 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/203483, in verband met hetaanwijzen en het actualiseren van normdocumenten.

De wijzigingsregeling wijst geactualiseerde normdocumenten aan in de Regeling bodemkwaliteit 2022. DeRegeling bodemkwaliteit 2022 geeft invulling aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit (2006/0496/NL). Denormdocumenten stellen nadere regels aan een kwalitatief goede en integere uitvoering van werkzaamhedenvoor onderzoek en bescherming van de bodem (het ‘Kwalibo’-systeem). Bedrijven die werkzaamhedenuitvoeren moeten zijn erkend door de minister, op basis van accreditatie of certificatie. Normdocumentenworden regelmatig geactualiseerd. De aanwijzing in de Regeling bodemkwaliteit vindt plaats op basis van hetBesluit bodemkwaliteit. De normdocumenten zijn nu aangepast:

• om invulling te geven aan de toekomstige wettelijke eisen (‘Omgevingswet’),
• om gebruik te kunnen maken van de huidige stand ter techniek,
• om aan te kunnen tonen dat grond en bouwstoffen voldoen aan de milieu-eisen zoals opgenomen in deRegeling bodemkwaliteit 2022 (2021/0290/NL).
Over de band van artikel 13 van het Besluit bodemkwaliteit (2006/0496/NL) is wederzijdse erkenning mogelijk,mits een vergelijkbaar beschermingsniveau voor de Nederlandse bodem wordt bereikt.
Alle normdocumenten waarnaar wordt verwezen, zijn gecontroleerd op mogelijke onverenigbaarheid met deEuropese Verordening bouwproducten (Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en deRaad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen vanbouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad). Eén normdocument betreftbouwstoffen; alle andere normdocumenten stellen regels over werkzaamheden.
De Technische Eisen zoals opgenomen in de aan te wijzen gewijzigde normdocumenten voor producten(grond, baggerspecie en bouwstoffen) hebben alleen betrekking op de wijze waarop wordt vastgesteld datdeze voldoen aan de milieukwaliteitseisen die nodig zijn om de bodem en het oppervlaktewater tebeschermen. Deze milieukwaliteitseisen zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 2022 en blijvenongewijzigd. Voor deze milieukwaliteitseisen is er geen geharmoniseerde Europese regelgeving.