2023/0475/NL
EC/EFTA
NL Niederlande
  • C80A - Zusatzstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Aromen
2023-11-03
2023-08-02

Nadere specificatie van de op grond van artikel 7, zesde lid, van Richtlijn 2014/40/EU voor tabaksproductenen elektronische sigaretten verboden additieven. Daarnaast gaat de lijst met verboden additieven ook gelden voor e-sigaretten zonder nicotine.....

wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met vaststelling van een lijst met voor tabaksproducten en e-sigaretten verboden additieven

De lijst met additieven die met artikel I, onderdeel F, aan de Tabaks- en rookwarenregeling wordttoegevoegd wordt invulling gegeven aan het reeds bestaande verbod in de artikelen 2.6, 2.10 en 2.11 van deTabaks- en rookwarenregeling. Met genoemde artikelen is artikel 7, zesde lid, van de TPD (Richtlijn2014/40/EU) geïmplementeerd. Dit artikel bepaalt dat tabaksproducten (en via artikel 20, derde lid, onder c,ook e-sigaretten) geen additieven mogen bevatten die:

a) vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een tabaksproduct gezondheidsvoordelen biedt ofminder gezondheidsrisico's oplevert;
b) cafeïne of taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in verband wordengebracht met energie en vitaliteit;
c) additieven die emissies kleuren;
d) voor voor roken bestemde tabaksproducten, additieven die de inhalatie of de opname van nicotinefaciliteren, en
e) additieven die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een lijst met additieven opgesteld die voldoenaan een of meer van de in artikel 7, zesde lid, genoemde additieven.
Er is geen bepaling inzake wederzijdse erkenning opgenomen. Alle tabaksproducten en e-sigaretten met eenof meer van de op de lijst opgenomen additieven is verboden. In principe geldt dat verbod reeds op grond vanartikel 7, zesde lid, van de TPD.