2023/0460/RO
EC/EFTA
RO Rumänien
  • SERV20 - Elektronischer Handel
2023-10-24
2023-07-21

Information about economic operator

Ordin privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediulonline

Ca urmare a acțiunilor de control au fost constatate anumite practici ale operatorilor economici care îșidesfășoară activitatea în mediul online, prin lipsa afișării pe site a documentelor de funcționare cu privire laactivitatea desfășurată de către aceștia.

Operatorii economici care își desfășoară activitatea în mediul online, prin prestarea de servicii ori vânzarea deproduse exclusiv prin intermediul platformelor cu acces la internet sunt obligați să afișeze datele despredocumentele de funcționare, astfel încât să asigure o informare corectă, completă și precisă a consumatorilorcă aceștia funcționează în legalitate.
Evaluând rezultatele controalelor efectuate cu ocazia acțiunilor specifice s-a constatat faptul că, în cazuloperatorilor economici care desfășoară activitate în mediul online nu se regăsesc afișate avizele, autorizațiile,certificatele, licențele, pentru activitățile prestate, elemente de altfel esențiale în luarea deciziei de cătreconsumatori în achiziționarea de produse și servicii sigure, pentru care au certitudinea că sunt comercializatede către persoane autorizate în desfăurarea de activități de comercializare.
Astfel, propunerea este ca, pe siteul de prezentare a produselor/serviciilor se afișează denumirea unităţii, acodului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/alesocietăţii pentru care este autorizată să funcționeze, date exacte aleautorizațiilor/avizelor/certificatelor/licențelor, toate acestea în același câmp vizual al consumatorului, pe primapagina de prezentare, astfel încât informațiile să fie ușor de identificat și respectiv de verificat, fara a fi nevoiesa le caute.
Având în vedere situația constatată, este evidentă existența pe piața a unor practici care urmăresc sădetermine consumatorul să ia o decizie de cumpărare, oferindu-i-se perspectiva unor dateincorecte/incomplete, cu privire la modul de funcționare al operatorilor economici. Prin urmare, înainte de a luao decizie de tranzacționare, consumatorul trebuie să aibă posibilitatea găsirii cu ușurință a tuturor informațiilorpreliminare de care are nevoie.
La prezentarea informațiilor operatorii economici care desfășoară activitatea în mediul online trebuie săutilizeze criterii de referință unitare, de natură să asigure accesul la informare neîngrădit al tuturorconsumatorilor, indiferent de capacitate acestora medie ori avansată de utilizare a mijloacelor electronice.
Este necesară de asemenea reglementarea obligării operatorilor economici de a afișa, în cadrul informațiilorde prezentare, a datelor documentelor de aviz/autorizare în legătură cu prestarea activității de comerț online,cu afișarea vizibilă a datei la care s-a obținut autorizația/avizul și a perioadei de valabilitate a acestora.
Obligațiile de afișare menționate sunt corespondente obligațiilor similare pe care operatorii economici care îșidesfășoară activitatea comercială în mediul fizic trebuie să le îndeplinească cu privire la informarea corectă,completă și precisă a consumatorilor.
Noua reglementare își găsește justificarea în fapul că, la acest moment, domeniul comerțului prin mijloaceelectronice la distanță este în plină expansiune, interesul consumatorilor pentru acest tip de comerț fiind și maimult accentuat de apariția și dezvoltarea unor noi tehnologii și modele de afaceri care să răspundă tiparelor deconsum în schimbare, în numeroase sectoare ale vieții. Activitatea și promovarea unor astfel de tehnologii deinteres pentru comunitate și consumatorii trebuie să fie protejate și încurajate inclusiv de autoritățilecompetente cu supravegherea pieței și activității comercianților online.
Actualizarea obligației de informare ce revine comercianților în mediul online, în scopul protejării intereselorconsumatorilor și facilitării activității de supraveghere și control derulate de A.N.P.C., a fost subiectul discuțiilordintre reprezentanții comercianților, a platformelor care prestează servicii de intermediere online și Autoritate.
În acest context, având în vedere atribuțiile A.N.P.C. de supraveghere și control, precum și de asigurare ainformării corecte a consumatoilor, s-a considerat necesar implementarea unui cadru de reglementare care, pede o parte, să clarifice și să suplimenteze obligația de informare a comercianților în mediul online și, pe de altăparte, să stabilească obligația platformelor de intermediere online de a pune la dispoziția comercianțilorinfrastructura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor de informare ce le revin.
În mod specific, comercianții care își desfășoară activitatea în mediul online ar trebui să informezeconsumatorii cu pivire la identitatea, datele de contact sau autorizațiile în baza cărora funcționează (pentrufiecare punct de lucru sau spațiu în parte din care își desfășoară activitatea, după caz), astfel de informații fiind esențiale pentru consumatori în luarea deciziei de tranzacționare cu comerciantul în cauză.
Suplimentar, comercianții care vând produse sau prestează servicii în mediul online ar trebui să fie obligați sădețină toate documentele de funcționare pentru activitatea desfășurată, potrivit reglementărilor în vigoare.
Pe de altă parte, furnizorii de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cucomercianții ar trebui să își proiecteze și să își organizeze interfața online de așa manieră încât să le permităcomercianților să își respecte obligațiile de informare de mai sus. Aceste obligații revin platformelor online careprestează servicii de intermediere online, dat fiind că facilitează interacțiunile dintre comercianți șiconsumatori.
Caracterul complet și conform al informațiilor furnizate, respectiv al autorizațiilor sau documentelor defuncționare necesare comercianților potrivit reglementărilor în vigoare pentru fiecare tip de activitate derulată,să poată fi verificat de comercianți, de autoritățile competente cu supravegherea sectorului de activitate încauză și de către consumatori.
Având în vedere atribuțiile A.N.P.C., de supraveghere și control, precum și de asigurare a informării corecte aconsumatoilor, considerăm că este necesar acest act normativ pentru protejarea consumatorilor și a le daacestora posibilitatea să facă achiziții în deplină cunoștință.