2023/0456/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • B00 - BAUWESEN
2023-10-20
2023-07-19

Het ministerieel besluit voorziet in aanpassingen aan de EPB-berekeningsmethode. Ook de rekenmethodeen het inspectieprotocol voor de opmaak van het EPC, meetprotocol en berekeningsmethode NR wordengewijzigd.

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en decertificering van aannemers en installateurs

Artikel 4 voert een aantal verbeteringen door aan de bijlage 13 van het MB van 28 december 2018, dievastlegt hoe de ontwerpretourtemperatuur moet gestaafd worden. Volgende verduidelijkingen werdentoegevoegd:

• verwijzing naar de meest recente versie van de norm;
• vastleggen van een aantal minimumtemperaturen per type ruimte;
• verduidelijken wat bedoeld wordt met “ruimte niet voor menselijke bezetting”;
• verhogen van de ondergrens van de uitzondering van 10 W/m² en 100 W naar respectievelijk 20W/m² en 200W.
Artikel 5 voert een aantal wijzigingen door aan bijlage 18/3 van het MB van 28 december 2018, hetinspectieprotocol voor het EPC residentieel, klein-niet-residentieel en gemeenschappelijke delen.
De belangrijkste wijziging is de gewijzigde inspectie en invoer van ventilatiesystemen (deel IX van hetinspectieprotocol). Tot op heden is de inspectie en invoer zeer summier. Met de aanpassing zullen er meerventilatievoorzieningen aanwezig moeten zijn in een groter aandeel van de ruimtes, opdat dit in het EPCresidentieel zal gevalideerd worden als een ventilatiesysteem.
Bijkomend zijn nog een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd.
Artikel 6 voert een aantal wijzigingen door aan bijlage 18/4 van het MB van 28 december 2018, deformulestructuur van de rekenmethodiek voor het EPC residentieel, klein-niet-residentieel engemeenschappelijke delen.
De belangrijkste zijn:
• Doorrekening van ventilatiesystemen:
• Aanpassing van de standaard dekkingsgraad indien de warmtepomp de preferente opwekker is.
Artikel 7 voert een aantal wijzigingen door aan bijlage 18/5 van het MB van 28 december 2018, deformulestructuur van de rekenmethodiek voor EPC niet-residentieel. De belangrijkste zijn de volgende:
• Validatie van restwarmte
• De lijst van hernieuwbare energietechnologieën die in aanmerking komen om het label te verbeteren, komtovereen met de lijst uit de Europese regelgeving.
• Een aantal aanpassingen/verbeteringen aan de berekening van het energieverbruik voor sanitair warm wateren ventilatie, en de energieproductie door een zonneboiler.
Artikel 8 voert een aantal wijzigingen door aan bijlage 18/6 van het MB van 28 december 2018, het inspectie-en meetprotocol voor EPC niet-residentieel. In eerste instantie zijn de wijzigingen die aan de formulestructuurzijn aangebracht vertaald naar een aangepaste manier van inspecteren en meten. Daarnaast werden eenaantal kleinere optimalisaties doorgevoerd.