2023/0454/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • S00E - UMWELT
2023-10-19
2023-07-19

Monsternemings- en analysemethodes voor afvalstoffen en andere materialen in het kader van het materialendecreet en de uitvoeringsbesluiten en voor bodem in het kader van de het bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten

Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse

De Vlaamse regelgeving voor afvalstoffen en andere materialen en voor bodems bepaalt wanneer er monsternemingen en analyses moeten gebeuren.

De monsternemingen en analyses voor afvalstoffen en andere materialen en de analyses voor bodems in het kader van bodemsanering moeten gebeuren
door erkende laboratoria (VLAREL).

Deze erkende laboratoria moeten de methodes volgen die zijn opgenomen in het compendium voor monstername en analyse (CMA), dat bij ministerieel
besluit wordt vastgelegd. Het compendium wordt jaarlijks geactualiseerd.
Hoewel telkens het volledige compendium vervangen wordt, zijn er slechts een beperkt aantal methoden die nieuw worden toegevoegd of die wijzigingen hebben ondergaan.

Het als pdf bijgevoegde ontwerp van ministerieel besluit omvat daarom een inhoudstabel waarin in vet de nieuwe en/of gewijzigde methoden zijn geïdentificeerd. Tevens zijn de nieuwe en gewijzigde methoden ook aan het pdf bestand toegevoegd. Gewijzigde delen zijn in rood lettertype aangeduid.