2023/0453/NL
EC/EFTA
NL Niederlande
  • B00 - BAUWESEN
2023-10-19
2023-07-18

Het ontwerp ziet op eisen aan bouwwerken wat betreft voorzieningen voor luchtverversing (mechanischeaan- en afvoer in de horeca), voorzieningen voor drinkwater (leidingen), gevels van hoge gebouwen(aanscherping brandklasse en brandwerendheid) en doorval

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen enenkele andere wijzigingen

De wijzigingen hebben een verschillende achtergrond. Een groot deel van de wijzigingen heeft betrekkingop het verbeteren van de veiligheid van en de gezondheid in gebouwen. Het gaat onder meer om een verbodop loden leidingen voor huurwoningen en kindlocaties, een aanscherping van de brandklasse enbrandwerendheid van gevels van hoge gebouwen met een bepaalde gebruiksfunctie, een aanscherping metbetrekking tot het vrijhouden van vluchtwegen, de zogenoemde doorvalveiligheid en het vastleggen van een albestaande eis voor de ventilatie in horeca.

Artikel I, onderdelen B t/m F, H t/m P, Z, AA en AB bevatten technische voorschriften.
B, C, O en P: Hierin is een bodemeis opgenomen dat de ventilatie bij een bijeenkomstfunctie vooralcoholgebruik ten minste 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte moet zijn voor zowel bestaande bouw alsnieuwbouw en dat de aan- en afvoer van lucht mechanisch moet geschieden.
D, E en F: Hierin is de eis opgenomen dat de concentratie van lood in een voorziening voor drinkwater niethoger mag zijn dan 5 microgram per liter voor kindlocaties, te weten kinderopvang, gastouderopvang enbasisscholen, en voor huurwoningen. Als een voorziening voor drinkwater loden leidingen heeft, wordtaangenomen dat de concentratie van lood in deze voorziening hoger is dan 5 μg/l.
H t/m K en AA: Hierin is een hogere brandklasse-eis opgenomen (A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1, i.p.v.B) voor gebouwen waarin wordt geslapen en die hoger zijn dan 50 meter. Voor gebouwen waarin geslapenwordt door verminderd zelfredzame personen geldt de verzwaring in bepaalde gevallen al vanaf 30 meter. Deeis geldt voor nieuwbouw en bij verbouw van bestaande bouw.
L, M en AB: Hierin wordt een hogere brandwerendheidseis opgenomen (120 i.pv. 60 minuten) voor de hiervoorgenoemde gebouwen.
N: De aangescherpte eisen voor brandklasse en brandwerendheid zijn ook beoogd te gelden voor gebouwenmet een vloer hoger dan 70 meter zoals bedoeld in artikel 4.89 Bbl. Dit onderdeel waarborgt dat hieraanvoldaan wordt.
Z: Hierin wordt geregeld dat bij het geheel vernieuwen van een raam met kozijn bij huurwoningen eendoorvalbeveiliging op 0,85 meter moet worden aangebracht.
In artikel 1.3 van de Omgevingsregeling is een bepaling voor wederzijdse erkenning opgenomen.