2023/0448/CZ
EC/EFTA
CZ Tschechische Republik
  • H10 - Glücksspiele
2023-10-17
2023-07-17

Zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, a provozování hazardních her.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Předmětem notifikace je část padesátá třetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti skonsolidací veřejných rozpočtů.

V návrhu novely zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ohazardních hrách“) jsou promítnuty závěry analýzy Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách asouvisejících právních předpisů (dále jen „ex post RIA“), dosavadní zkušenosti s aplikací zákona a dalšípodněty na změnu regulace hazardních her. Účelem ex post RIA byl komplexní přezkum a vyhodnocení novéprávní úpravy regulace hazardních her účinné od roku 2017. V rámci ex post RIA bylo zhodnoceno naplňovánícílů a principů regulace hazardních her a identifikovány potenciální doporučení pro její budoucí vývoj. Vnávaznosti zejména na tato doporučení, dosavadní zkušenosti a technologický pokrok je zapotřebí novelizovatzákon o hazardních hrách. Navrhovanou právní úpravu je možné rozdělit do následujících oblastí.
První oblastí je efektivnější blokace internetových hazardních her bez potřebného povolení. V návrhu novelyzákona o hazardních hrách dochází k odklonu od dosavadního vymezení cílení internetových stráneknabízející hazardní hry na osoby s bydlištěm na území ČR. Nově by za provozovanou na území Českérepubliky byla považována jakákoliv hazardní hra, která je na území České republiky dostupná. Současněbude umožněno blokovat kromě internetových stránek, které nabízejí hazardní hry bez potřebného povolení, iaplikace a platformy nabízející nebo zprostředkující nelegální hazardní hry. Podle návrhu bude nově takémožné blokovat internetové stránky a aplikace, jejichž podstatným účelem je způsobení, umožnění, usnadněnía zastření porušení zákazu provozování zakázané internetové hry.
Další oblastí jsou kauce. Návrh novely zákona o hazardních hrách upravuje koncepci kaucí, které budou nověrozděleny do čtyřech pásem. Základním kritériem pro určení výše kauce bude poslední pravomocněstanovená daň z hazardních her. Objektivní a spravedlivé stanovení výše kauce, jelikož s vyšším rozsahemčinnosti musí provozovatel skládat vyšší kauci, která by měla pokrýt případné nedoplatky. Zároveň sezohledňuje i rizikovost jednotlivých druhů hazardních her, které jsou promítnuty do sazby daně. Tento systémkaucí zaručuje i automatickou valorizaci.
Třetí oblastí je registrace a uživatelské konto. V návrhu zákona se nově stanovuje povinnost provozovatelehazardní hry provést registraci hráče v rámci totalizátorové hry neprovozované jako internetová hra, čímž budezvýšena ochrana hráčů. Nově se umožní účast na internetové hazardní hře i cizincům, kteří nemají bydliště naúzemí České republiky. Budou tak srovnány podmínky mezi internetovou hrou a land-based provozem, v rámciněhož se cizinci hazardní hry účastnit mohou. Rovněž návrh zákona obsahuje zrušení dočasného konta proland-based technickou hru. Za současného znění zákona se uživatelské konto pro land-based technickou hruzřizovalo osobám, které nejsou státním občanem České republiky, na dobu nejdéle 90 dnů. Po zrušenídočasného uživatelského konta již toto omezení nebude platit a budou tak srovnány podmínky pro osoby,které nejsou státním občanem České republiky, s osobami, které státním občanem České republiky jsou.Zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže.
Další oblast se zaměřuje na ochranu hráče. Návrh novely zákona o hazardních hrách upravuje nový nástroj naochranu hráče tzv. prostředek pro zamezení účasti na hazardní hře (Panic Button). Dle návrhu budou mítprovozovatelé land-based technické hry a hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu povinnostzobrazovat na viditelném místě možnost aktivovat Panic Button, které bude mít za následek okamžitézamezení účasti na hazardní hře po dobu 48 hodin, tedy hráči bude znemožněno po tuto dobu sázení, a to uvšech provozovatelů hazardní hry. Při využití Panic Button musí provozovatel hazardní hry zároveň hráčinabídnout možnost nechat se skrze uživatelské konto zapsat do rejstříku vyloučených osob na vlastní žádost(tedy min. na 1 rok). Takový zápis do rejstříku vyloučených osob musí být hráči nově přístupný i sám o sobě vrámci uživatelského konta internetové hry nebo v herním prostoru. V návrhu zákona se dále přidává možnostnechat si na žádost prodloužit ochrannou lhůtu, po kterou se vyloučená osoba nemůže nechat vymazat zrejstříku vyloučených osob. Zároveň dochází k rozšíření okruhu osob zapisovaných do rejstříku vyloučenýchosob o osoby v exekuci.
Pátá oblast je úprava přenášené živé hry (tzv. Live Dealer Game), kdy se návrhem zákona o hazardních hráchzavádí možnost provozovat internetovou živou hru jako Live Dealer Game, tedy hru hráče proti krupiérovi, kdyje tato hra přenášena hráči prostřednictvím živého vysílání (v současnosti je internetová hra proti krupiérovi nahrazena hrou proti softwarovému hracímu systému).
Poslední oblastí jsou další úpravy zákona o hazardních hrách, které mají zvýšit právní jistotu dotčenýchsubjektů. Jedná se např. o preciznější vymezení jednotlivých druhů hazardních her a dalších pojmů, doplněnípravidel a podmínek pro vyplácení výher, komplexnější úpravu vzniku a zániku uživatelského konta či úpravusebeomezujících opatření. Dále se zpřesní některé podmínky, jejichž splnění je nutné pro vydání povolenínapř. požadavek finanční stability, který přispěje ke zvýšení stability provozovatelů hazardních her, jelikoždosavadní obecné vymezení požadavku na výši vlastních zdrojů nezaručovaly dostatek disponibilníchprostředků u provozovatele.
Část padesátá třetí návrhu zákona, která je předmětem notifikace obsahuje odkazy na evropskou legislativu:
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívánífinančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice(EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu asměrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 2006/70/ES.
Klíčová slova: Hazardní hry, Zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, Uživatelskékonto, Nepovolené internetové hry, Povolovací proces, Ochrana hráče