2023/0442/BE
EC/EFTA
EE Estland
  • S00E - UMWELT
2023-10-13
2023-07-17

Het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR houdende algemene en sectorale bepalingen inzakemilieuhygiëne, het VLAREBO-besluit, het VLAREL en het VLAREMA-besluit.

Het wijzigingsbesluit wijzigt het bestaande Vlarema en bevat o.m. volgende aanpassingen:

-Om het gebruik van kunststof recyclaten te stimuleren, wordt het gebruik van enkele zorgvuldig geselecteerde kunststoftoepassingen verboden als ze geen recyclaat bevatten.
-In verdere uitvoering van de Single Use Plastics richtlijn wordt een traject opgenomen om herbruikbare bekers enherbruikbaar cateringmateriaal bij eet- en drinkgelegenheden te verplichten bij consumptie ter plaatse en te stimuleren bijconsumptie on the go.
-Wie producten verkoopt of aanbiedt die gemakkelijk aanleiding geven tot zwerfvuil krijgt de verplichting zijn eigen enbijbehorend terrein net te houden en in te staan voor een correcte inzameling en verwerking van het ingezamelde afval.
-Het gebruik van een volledige plastic wikkel om ongeadresseerd drukwerk wordt verboden. Het bestaande verbod voorfruitstickers wordt aangepast om het in lijn te brengen met de technologische mogelijkheden.
-Voor bedrijfsafvalstoffen moet een proportionele doorrekening van de kosten zorgen voor een substantiële daling van hetrestafval zorgen en komen er duidelijker afspraken over de voorwaarden voor gezamenlijke inzameling van bepaalderecycleerbare fracties.
-We verplichten de algemene inzameling van bioafval bij de huishoudens, in lijn met de KRL Afval. Huishoudelijkrestafval dan niet met een verplicht tarief wordt ingezameld overeenkomstig Vlarema wordt onder het verbrandingsverbodgeplaatst en dus onder het dubbel tarief voor heffingen.
-Een kader voor de selectieve inzameling op de werf en de nasortering van verschillende fracties bouw- en sloopafval, zetin op meer recyclage en hergebruik, in lijn met het preventieprogramma "Op weg naar Circulair bouwen".
-Een aangepast normenkader voor bouwstof zorgt voor een betere afstemming met de normen voor bouwkundigbodemgebruik van bodemmaterialen in Vlarebo. Gebruik van houtsnippers als bodembedekker, en als meststof enbodemverbeterend middel wordt gereglementeerd. boerderijcompostering in een samenwerkingsverband tussen max. 3landbouwers en natuurbeheerders wordt mogelijk gemaakt. Einde-afvalcriteria voor de inzet van opgewerkte afvalolie enopgewerkte brandstofresten als blendcomponent voor de productie van scheepsbrandstof verminderen de milieu-impact enverbeteren de handhaving. Vlarema 9 introduceerd voorwaarden waaraan de inzameling en recyclage van gebruiktewegwerpluiers moet voldoen waardoor veiligheid voor mens en milieu kan gewaarborgd worden.
-Meer algemeen moeten wijzigingen in de procedure voor grondstofverklaringen voor producten die ingezet worden alsnieuwe gerecycleerde grondstof of als bijproduct een veilige inzet waarborgen. In lijn daarmee wordt voor gebruik vansommige materialen als meststof/ bodemverbeterend middel een informatiefiche verplicht.
-Om een veilige verwerking van afvalstoffen te garanderen zijn er wijzigingen voorzien in de regelgeving voor batterijen, voertuigen, asbestverwijdering. Er worden nieuwe artikelen geïntroduceerd voor het bepalen van ecotoxiciteit, het metenvan PFAS, procedure ihkv POP-verordening ...
-Er komen nieuwe verplichtingen aan inzamelaars, handelaars, makelaars en verwerkers van afvalstoffen voorrapportering over door hen ingezamelde en verwerkte hoeveelheden. De inhoud van de afvalstoffenregisters werd in lijngebracht met de gegevens die in MATIS zullen opgevraagd worden om een betere tracering van afvalstoffen mogelijk temaken