2023/0441/EE
EC/EFTA
EE Estland
  • C00A - LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI, LEBENSMITTEL
2023-10-12
2023-07-17

Väikeses koguses põllu- ja köögiviljakultuuride seemned, seemnekartul ning puuvilja - ja marjakultuuride istikud.

Väikeses koguses seemne ja taimse paljundusmaterjali turustamiseks lubatud kogused

Kehtestatav säte soodustab bioloogilise mitmekesisuse säilimise tagamist. Bioloogilise mitmekesisuse säilimisetagamiseks on oluline säilitada geneetilisi ressursse lisaks geenipangas ja põldkollektsioonides säilitamisele ka tavalisteskasvukohtades (in situ).

Vanade sortide seemet ja paljundusmaterjali iseloomustab suur fenotüübiline ja geneetiline varieeruvus ning võimedünaamiliselt areneda ja konkreetsete kasvutingimustega kohaneda, samuti kohanevad nad korduvast looduslikust valikustja inimtegevusest tekkivast valikust tingitud eri biootiliste ja abiootiliste stressiteguritega, mistõttu nad eeldatavastimuutuvad aja jooksul. Seepärast on põhjendatud lubada lõppkasutajale sellist seemet ja paljundusmaterjali müüa, etsäilitada geneetilist mitmekesisust, ilma et peaks täitma registreerimisnõudeid, supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud materjalisuhtes kehtestatud sertifitseerimisnõudeid ning CAC-, standard- ja kaubanduslike kategooriate suhtes kehtestatudkvaliteedi-, tervise- ja identsusnõudeid.
Väikeses koguses turustatav seeme ja paljundusmaterjal ei pea vastama taimede paljundamise ja sordikaitse seadusessätestatud sertifitseerimise, tootmise ja pakendamise nõuetele, küll aga peab jälgima, et täidetakse taimetervise nõudeid,sh peab vajaduse korral olema tootja kantud taimetervise registrisse, samuti peavad olema näiteks viljapuu-bakterpõletikuperemeestaimede istikud varustatud taimepassiga jms.