2023/0437/LT
EC/EFTA
LT Litauen
  • C00A - LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI, LEBENSMITTEL
2023-10-12
2023-07-17

1. Pirminių produktų gamintojų perdirbų produktų (mažais kiekiais) tiesioginis tiekimas vietiniam mažmeniniamsubjektui ar galutiniam vartotojui ne didesniu kaip 100 km atstumu.
2. Labai mažų gamintojų pagamintų produktų mažais kiekiais gamyba

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl Mažaiskiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“(Projektas).

1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba parengė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo„Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl Mažaiskiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“projektą (toliau – Projektą).

1.1. Projekto keitimu patikslinami reikalavimai apie maisto saugos valdymo sistemos (savikontrolės) taikymą,atsižvelgiant į pakeistą Lietuvos higienos normą HN 15:2021 „Maisto higiena“, patvirtintą Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maistohigiena“ patvirtinimo“. Projektu patikslinamas reikalavimas, kad pirminiai gamintojai, perdirbantys jų pačių pagamintuspirminius produktus, gali netaikyti maisto saugos valdymo sistemos (savikontrolės), jeigu įgyvendina Projekte numatytusreikalavimus.
1.2. Patikslinamas Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo I skyriaus 2 dalies a punkto, 3 ir 9 dalių ir II skyriaus 1 daliesf punkto reikalavimų lankstus įgyvendinimas (užtikrinanant, kad ir toliau bus pasiekti 2004 m. balandžio 29 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 tikslai).