2023/0434/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • S00E - UMWELT
2023-10-11
2023-07-13

Methoden voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen en analyses op lucht in het kader van de wet van

28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging en de uitvoeringsbesluiten ervan, en titel II en III
van het VLAREM 

Ontwerp van ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van

In de Vlaamse regelgeving wordt opgelegd dat bepaalde monsternames, metingen en analyses van lucht door erkende
laboratoria moeten uitgevoerd worden of onder bepaalde voorwaarden door de exploitant zelf mogen uitgevoerd worden.
Deze erkende laboratoria en exploitanten moeten de methodes toepassen die zijn opgenomen in het compendium voor de
monsterneming, meting en analyse van lucht, afgekort LUC.
Het compendium LUC bestaat uit zeven delen: methoden met eisen voor kwaliteit en rapportage, methoden voor de
bepaling van stofvormige componenten met isokinetische bemonstering, voor de bepaling van gasvormige
afgascomponenten met meettoestellen gemeten, voor de bepaling van gasvormige componenten of totaal (gas+stof) via
(nat)chemische bemonstering, voor de bepaling van vluchtige organische stoffen, voor de bepaling van zeer vluchtige
organische stoffen die in gasvorm bemonsterd worden, voor de bepaling van zware componenten met
meerfasenbemonstering (dioxines, PAK's, PCB's) en methoden voor diffuse emissies en rendementsbepalingen.
Het compendium wordt via ministerieel besluit goedgekeurd.