2023/0426/NL
EC/EFTA
NL Niederlande
  • B00 - BAUWESEN
2023-10-11
2023-07-13

Mobiele werktuigen, voertuigen en vaartuigen die worden gebruikt bij de uitvoering van bouw-, onderhouds- en

sloopprojecten. Hieronder vallen ook bestelauto’s, kleine vrachtwagens, trekkers en opleggers die hierbij worden gebruikt. 

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen


Het Convenant SEB loopt t/m 31 december 2030 en omvat ambities en afspraken waarmee private en publieke partijen

op vrijwillige basis samenwerken om de emissies in de bouw door werk-, voer- en vaartuigen in Nederland te reduceren en daardoor bij te dragen aan de nationale en Europese doelstellingen op het gebied van natuur, klimaat en gezondheid.

Partijen maken in het convenant onder meer afspraken over een tijdspad voor het reduceren van de emissies van bouwmaterieel en de maatregelen en de acties om deze reducties te bewerkstelligen. De volgende artikelen bevatten mogelijk technische voorschriften: Artikel 2. Dit artikel verwoordt de intentie van de betrokken partijen om emissies in de bouw door werk-, voer- en vaartuigen te reduceren en daardoor bij te dragen aan de doelstellingen op gebied van natuur, klimaat en gezondheid. Dit artikel wordt nader uitgewerkt in artikelen 3 en 4 en de bijlage. Artikel 4. Dit artikel regelt dat partijen bij de aanbesteding van bouw-, onderhouds- en sloopprojecten bepaalde emissieeisen voor het in te zetten bouwmaterieel voorschrijven. Deze emissie-eisen zijn nader uitgewerkt in de bijlage. Er is geen bepaling inzake wederzijdse erkenning opgenomen, omdat in het Convenant SEB geen specifieke (nationale) bewijsmiddelen of prestatienormen (zoals keurmerken, certificaten of diploma’s) worden gevraagd, en bovendien zijn de afspraken zoals neergelegd in het Convenant SEB niet in rechte afdwingbaar.