2023/0390/DK
EC/EFTA
DK Dänemark
  • C00C - CHEMISCHE ERZEUGNISSE
2023-09-27
2023-06-27

Brandslukningsskumkoncentrat, der indeholder total PFAS i en koncentration på mere end 1 ppm (mg/kg), og som er

beregnet til anvendelse på en brandøvelsesplads, hvor PFAS er ethvert stof, der indeholder mindst et fuldt fluoreret methyl
(CF3) eller methyle

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af PFAS-holdigt brandslukningsskumkoncentrat på

øvelsespladser

Import og salg af brandslukningsskumkoncentrat, der indeholder total PFAS i en koncentration på mere end 1 ppm

(mg/kg), og som er beregnet til anvendelse på en brandøvelsesplads, er forbudt ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 1.
januar 2024. Brandslukningsskumkoncentrat, der indeholder total PFAS i en koncentration på mere end 1 ppm (mg/kg), er
forbudt at anvende på en brandøvelsesplads. Anvendelse på en brandøvelsesplads af lagre af
brandslukningsskumkoncentrat, der indeholder total PFAS i en koncentration på mere end 1 ppm (mg/kg), er tilladt indtil
den 1. juli 2024.
Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. lovens regler herom.
Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade at import-, salg- og anvendelsesforbuddet fraviges. Miljøstyrelsen kan
stille vilkår for tilladelsen, og styrelsens afgørelser efter kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Af hensyn til at holde omkostningerne nede indeholder udkastet til bekendtgørelse en
overgangsbestemmelse for anvendelsen af PFAS-holdigt brandslukningsskumskoncentrat på 6 måneder efter, at importog salgsforbud af PFAS-holdigt brandslukningsskumskoncentrat træder i kraft. Dette giver øvelsespladserne mulighed for
at tømme eksisterende lagre af brandslukningsskumkoncentrat, og de høje omkostninger ifm. bortskaffelse undgås
hermed. Overgangsbestemmelsen sikrer endvidere muligheden for at udføre brandøvelser på øvelsespladser, som ikke på
nuværende tidspunkt er i besiddelse af PFAS-frit brandslukningsskumkoncentrat til brandøvelser. Endelig sikrer
overgangsbestemmelsen muligheden for, at brandøvelsesmateriel ikke skal kasseres, fordi der i en kort periode efter
overgangen til PFAS-frit skum vil være små rester af PFAS i rør, slanger mm.