2023/0377/BG
EC/EFTA
BG Bulgarien
  • V10T - Funkschnittstelle
2023-09-19
2023-06-19

Условия за използване на радиочестотния спектър, включително конкретните технически параметри за работа
на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях. 

Проект за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни

съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение 

С проекта за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотен спектър за електронни

съобщителни мрежи от спътникови радиослужби се разрешава ползването на радиочестотна лента 401-402 MHz
от спътниковите мрежи, работещи в радиослужба „Космическа експлоатация“ в посока "космос-Земя”.