2023/0487/BE
EC/EFTA
BE Belgium
  • T00T - TRANSPORT
2023-11-07
2023-08-07

Verbouwing van een voertuig met een verbrandingsmotor tot een elektrisch voertuig

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de verbouwing van eenvoertuig met een verbrandingsmotor tot een elektrisch voertuig

De ombouw van een voertuig met verbrandingsmotor naar een elektrisch voertuig (retrofit) is eeninteressante piste in het kader van de vergroening van het wagenpark. Het verbeteren van de luchtkwaliteit isimmers één van de ambities van de Vlaamse Regering.

Het betreft echter een ingrijpende verbouwing waarbij de veiligheid van de inzittenden, de andereweggebruikers en o.a. de hulpdiensten moet gegarandeerd blijven. Er dienen daaromtrent specifiekeveiligheidsvoorschriften te worden opgesteld.
Om de regelgeving voor te bereiden om dit mogelijk te maken is er een interfederale ambtelijke werkgroepactief geweest. In de schoot van de werkgroep is zowel de federale als de gewestelijke regelgeving afgestemden is tevens de sector betrokken geworden.
Op 22 mei 2023 werd het koninklijk besluit van 19 april 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hunaanhangwagens moeten voldoen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Dit K.B. is op 1 juni 2023 in werking getreden en voert de technische federale voorschriften in met betrekkingtot de ombouw van een voertuig met een verbrandingsmotor naar een voertuig met een elektrische motor ofwaterstof-brandstofcelmotor (ook “retrofit” genoemd).
De gewesten leggen op hun beurt gewestelijke voorschriften vast met betrekking tot de goedkeuring entechnische keuring van dergelijke voertuigen en de technische eisen voor massa’s. Hierover is ook reedsinterfederaal overleg gevoerd op ambtelijk niveau ter voorbereiding van het ontwerp van besluit.
Met dit ontwerp van besluit wordt een regeling uitgewerkt voor de ombouw van voertuigen van de categorieënM, N en L1e tot L7e met een verbrandingsmotor naar een voertuig met een elektrische motor of waterstof-brandstofcelmotor.
Om die reden wijzigt dit besluit niet alleen het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeenreglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hunveiligheidstoebehoren moeten voldoen (hierna: KB Technische Eisen motorvoertuigen), maar ook het koninklijkbesluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen,de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (hierna: KB Technische Eisen motorfietsen).
Daarnaast zijn ook oldtimervoertuigen onderworpen aan de nieuwe regeling.
Om de verkeersveiligheid te garanderen mogen bij de ombouw van een voertuig met een verbrandingsmotornaar met een elektrisch voertuig de maximale massa's van het basisvoertuig niet overschreden worden.