2023/0472/BE
EC/EFTA
BE Belgium
  • S20E - Waste
2023-11-03
2023-08-02

Bepaalde afvalstromen en zwerfvuil onderworpen aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voorbepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil

Dit Samenwerkingsakkoord is een tekst met kracht van wet, die van toepassing zal zijn op het volledigeBelgische grondgebied. De wetgeving heeft tot doel om een nationaal kader tot stand te brengen, binnen debevoegdheden van de Gewesten, om voor bepaalde afvalstromen die onderworpen zijn aan de uitgebreideproducentenverantwoordelijkheid te komen tot een coherente en uniforme regelgeving. De nieuwe regelgevingkomt (deels) in de plaats van gelijkluidende regelgeving van de 3 Gewesten. Hierdoor wordt het voorproducenten gemakkelijker om te voldoen aan de Belgische regelgeving op het vlak van de uitgebreideproducentenverantwoordelijkheid en wordt ook de controle van en de rapportering over de nationale resultatenvergemakkelijkt. Op dit vlak is dit Samenwerkingsakkoord een gedeeltelijke omzetting en uitvoering van deRichtlijn 2008/98/EG inzake afvalstoffen.

Terzelfder tijd voert dit Samenwerkingsakkoord een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in voorzwerfvuil, waarbij de kosten voor het beheer van dit zwerfvuil ten laste worden gelegd van de producenten. Opdit vlak is dit Samenwerkingsakkoord een gedeeltelijke omzetting en uitvoering van de Richtlijn (EU) 2019/904inzake SUP.
Artikel 8 van het Samenwerkingsakkoord voert een beperkte heffing in voor de nationale beheersorganismenom tussen te komen in bepaalde kosten van de Gewesten. Artikel 9, §9 legt eenzelfde verplichting op aanproducenten die niet aansluiten bij een beheersorganisme. Wij menen evenwel dat deze bepalingen geentechnisch voorschrift inhouden, noch de jure, noch de facto. Wij vermelden dit slechts ter informatie.
Artikel 11 van het Samenwerkingsakkoord voert verplichtingen in voor beheerders van onlinemarktplaatsen.Wij menen evenwel dat deze bepaling geen technisch voorschrift inhoudt, noch de jure, noch de facto. Wijvermelden dit slechts ter informatie.
De artikelen 27-28 en 36,§6-§7 voeren een heffing in voor de nationale collectieve en erkende organismen, diede producenten vertegenwoordigen die bepaalde producten op de markt brengen, dewelke in overwegendemate in het zwerfvuil zijn terug te vinden. De Gewesten breiden hierbij de scope van de SUP-richtlijn uit metblikjes, sigarettenverpakkingen en kauwgom; op termijn is het de bedoeling om de scope verder uit te breidennaar alle huishoudelijke verpakkingen. Deze artikelen voorzien evenwel ook de optie voor deze collectieve enerkende organismen om, in akkoord met de betrokken overheden, de heffing te vervangen door een"operationele en financiële verantwoordelijkheid". De artikelen 22 en 36, §2 van het Samenwerkingsakkoordvoorzien de mogelijkheid voor individuele producenten om zelfstandig aan deze verplichting te voldoen, ondergelijklopende voorwaarden. Door de uitbreiding van de scope van de heffing tot producten die niet door deSUP-richtlijn geviseerd worden, zouden deze bepalingen kunnen geacht worden een de facto technischvoorschrift uit te maken.
De andere bepalingen van het Samenwerkingsakkoord worden slechts ter informatie meegedeeld. Dezebepalingen bevatten geen technische voorschriften, noch de jure, noch de facto.