2023/0490/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • S20E - Abfälle
2023-11-08
2023-08-09

Bepaalde afvalstromen en zwerfvuil onderworpen aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil

Dit Samenwerkingsakkoord is een tekst met kracht van wet, die van toepassing zal zijn op het volledige Belgische grondgebied. De wetgeving heeft tot doel om een nationaal kader tot stand te brengen, binnen de bevoegdheden van de Gewesten, om voor bepaalde afvalstromen die onderworpen zijn aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te komen tot een coherente en uniforme regelgeving. De nieuwe regelgeving komt (deels) in de plaats van gelijkluidende regelgeving van de 3 Gewesten. Hierdoor wordt het voor producenten gemakkelijker om te voldoen aan de Belgische regelgeving op het vlak van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en wordt ook de controle van en de rapportering over de nationale resultaten vergemakkelijkt. Op dit vlak is dit Samenwerkingsakkoord een gedeeltelijke omzetting en uitvoering van de Richtlijn 2008/98/EG inzake afvalstoffen.

Terzelfder tijd voert dit Samenwerkingsakkoord een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in voor zwerfvuil, waarbij de kosten voor het beheer van dit zwerfvuil ten laste worden gelegd van de producenten.
Op dit vlak is dit Samenwerkingsakkoord een gedeeltelijke omzetting en uitvoering van de Richtlijn (EU) 2019/904 inzake SUP.
Artikel 8 van het Samenwerkingsakkoord voert een beperkte heffing in voor de nationale beheersorganismen om tussen te komen in bepaalde kosten van de Gewesten. Artikel 9, §9 legt eenzelfde verplichting op aan producenten die niet aansluiten bij een beheersorganisme. Wij menen evenwel dat deze bepalingen geen technisch voorschrift inhouden, noch de jure, noch de facto. Wij vermelden dit slechts ter informatie.
Artikel 11 van het Samenwerkingsakkoord voert verplichtingen in voor beheerders van onlinemarktplaatsen.
Wij menen evenwel dat deze bepaling geen technisch voorschrift inhoudt, noch de jure, noch de facto. Wij vermelden dit slechts ter informatie.
De artikelen 27-28 en 36,§6-§7 voeren een heffing in voor de nationale collectieve en erkende organismen, die de producenten vertegenwoordigen die bepaalde producten op de markt brengen, dewelke in overwegende mate in het zwerfvuil zijn terug te vinden. De Gewesten breiden hierbij de scope van de
SUP-richtlijn uit met blikjes, sigarettenverpakkingen en kauwgom; op termijn is het de bedoeling om de scope verder uit te breiden naar alle huishoudelijke verpakkingen. Deze artikelen voorzien evenwel ook de optie voor deze collectieve en erkende organismen om, in akkoord met de betrokken overheden, de heffing te vervangen door een "operationele en financiële verantwoordelijkheid". De artikelen 22 en 36, §2 van het Samenwerkingsakkoord voorzien de mogelijkheid voor individuele producenten om zelfstandig aan deze verplichting te voldoen, onder gelijklopende voorwaarden. Door de uitbreiding van de scope van de heffing tot producten die niet door de SUP-richtlijn geviseerd worden, zouden deze bepalingen kunnen geacht worden een de facto technisch voorschrift uit te maken.
De andere bepalingen van het Samenwerkingsakkoord worden slechts ter informatie meegedeeld. Deze bepalingen bevatten geen technische voorschriften, noch de jure, noch de facto.