2023/0476/BG
EC/EFTA
BG Bulgarien
  • B00 - BAUWESEN
2023-11-03
2023-08-03

С проекта на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища иизискванията към тях се уреждат: условията, реда и изискванията при изготвяне на проекти заизпълнение на ограничителни системи за пътища (ОСП); видовете и типове

Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията къмтях

С проекта на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища иизискванията към тях се уреждат: условията, реда и изискванията при изготвяне на проекти заизпълнение на ограничителни системи за пътища (ОСП); видовете и типове ОСП; класовете надействие, технически изисквания и съществени характеристики към елементите на ОСП; критериите заизбор и правилата за прилагане на ОСП.

Целта, която се поставя, е повишаване на безопасността на пътната инфраструктура чрез:
1. предотвратяване навлизането в лента или платно за насрещно движение на моторно превозносредство (МПС);
2. предотвратяване излизането на МПС от платното му за движение;
3. намаляването на броя възникващи ПТП и тяхната тежест;
4. обезопасяването на опасните места и участъци от пътя;
5. предпазването на трети лица, неучастващи в движението, намиращи се в обекти и съоръжениявстрани от платното за движение на пътя.