2023/0468/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • C40C - Chemische Düngemittel
2023-10-30
2023-07-28

Het registreren van de kunstmest die in Vlaanderen verhandeld of gebruikt wordt.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, watbetreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting

In de Vlaamse mestregelgeving (Mestdecreet van 22 december 2006 en de VLAREME van 28 oktober2016) is reeds meer dan tien jaar een verplichting opgenomen voor handelaren die kunstmest op de Vlaamsemarkt brengen om een register bij te houden aangaande de kunstmest die ze produceren in Vlaanderen,verdelen in Vlaanderen, importeren naar Vlaanderen of exporteren vanuit Vlaanderen. Bij de invoering van hetzesde mestactieprogramma in het kader van de Nitraatrichtlijn (hierna MAP 6), werd ook een registerplichtingevoerd voor de opvolging van het kunstmestgebruik bij landbouwers. Daarnaast werd bepaald dat zowelhet register van de kunstmesthandelaren als dat van de landbouwers, digitaal bijgehouden moet worden.

De nadere uitwerking van dit digitale register maakte reeds het voorwerp uit van een eerder besluit (besluit vande Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft deaangifte en het register voor kunstmest en de bemesting). Dit besluit waarvoor ook een notificatie werd gedaan(notificatie van 19 november 2020, met referentie 2020/0715/B) werd echter door de Belgische Raad van Statevernietigd, wegens een procedurefout. Voorliggend besluit herneemt de bepalingen van het voormelde besluitvan 19 maart 2021.
Enerzijds bevat het voorliggend ontwerp van besluit de gegevens die landbouwers moeten registreren metbetrekking tot de hoeveelheid kunstmest die ze ontvangen of gebruiken.
Anderzijds wordt, voor zowel het (nieuwe) register van de landbouwers als het (bestaande) van dekunstmesthandelaren, verduidelijkt op welke wijze het register ingevuld moet worden. Het ontwerp van besluitvermeldt hiervoor dat het bijhouden van het register moet gebeuren via het door de betrokken administratie(i.e. de Mestbank, afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij) ter beschikking gestelde internetloket. Ditinternetloket, het zogenaamde Mestbankloket, bestaat reeds en is uitgebreid met een module waar debetrokkenen de registergegevens in kunnen opnemen. Voorliggend ontwerp van besluit bevat daarnaast ookde termijn waarbinnen het register ingevuld moet worden.