2023/0467/LT
EC/EFTA
LT Litauen
  • X00M - GÜTER, VERSCHIEDENE PRODUKTE
2023-10-30
2023-07-28

Elektroninės cigaretės ir pildyklės su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 (toliau- Įstatymas) 2, 92, 95 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2590(3) (toliau - Įstatymoprojektas)

Siekiant riboti smarkiai populiarėjančių elektroninių cigarečių, patrauklumą ir vartojimą (ypač tarp jaunųasmenų) [1], būtina imtis atitinkamų priemonių. Pirmasis žingsnis, jau padarytas Lietuvoje, yra 2022-07-01įvestas draudimas pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytuelektroninėms cigaretėms pildyti, jeigu šiame skystyje yra kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir (ar)skonį, tačiau esamas reguliavimas nėra pakankamas bei sudaro galimybes verslo subjektams apeitidraudimus tiekiant rinkai elektronines cigaretes, turinčias tam tikro kvapo ir (ar) skonio, išskyrus tabaką,savybių. Įstatyme įtvirtintas pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio apibrėžimas, kuris taikomas tik tabakogaminiams, tačiau nėra taikomas elektroninėms cigaretėms ir jų pildyklėms, kurių populiarumas pastaruojumetu itin didėja [1]. Šiuo metu Įstatymu draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroniniųcigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, jeigu šiame skystyje yra kvapiųjųmedžiagų, išskyrus tabako kvapą ir (ar) skonį. Teisės aktais patvirtintų nei leistinų, nei draudžiamų tabakokvapą suteikiančių medžiagų sąrašo nėra, tai suteikia galimybę ekonominės veiklos vykdytojams argumentuotifaktą, kad tabako skoniai yra skirtingi bei skirtingai interpretuoti sąvoką "tabako skonis ir kvapas", taigi tiektirinkai elektronines cigaretes ir jų pildykles, turinčių tam tikro ne tabako kvapo ir (ar) skonio savybių. TodėlĮstatymo projektu siūloma papildyti pridėtinio kvapo ar skonio sąvoką, kad ji būtų taikoma ir elektroninėmscigaretėms. Siūloma nustatyti, kad rinkai būtų draudžiama pateikti elektronines cigaretes ir jų pildykles,turinčias pridėtinio kvapo ar skonio, išskyrus tabako kvapą ir (ar) skonį. Tikėtina, jog tai mažins elektroniniųcigarečių ir jų pildyklių patrauklumą, užkirs kelią Įstatymo nuostatų skirtingam traktavimui. Įstatymo projektusiūloma poįstatyminiuose teisės aktuose nurodyti konkrečias leidžiamas chemines medžiagas, suteikiančiaselektroninėms cigaretėms ir jų pildyklėms tabako skonį ir kvapą ir nurodyti šių medžiagų CAS numerius. Taiapribotų galimybę ekonominės veiklos vykdytojams apeiti Įstatymo draudimus bei tiekti rinkai elektroninescigaretes ir jų pildykles, turinčių tam tikro ne tabako kvapo ir (ar) skonio savybių. 2022-05-01 įsigaliojo Įstatymopakeitimai, kuriais elektroninės cigaretės jų pildyklės, kurių sudėtyje nėra nikotino taip pat pateko į Įstatymoreguliavimo objekto apimtį ir ant elektroninių cigarečių ir jų pildyklių vienetinių pakelių ar bet kokios išorinėspakuotės turi būti įspėjimas apie galimą žalą sveikatai „Šiame gaminyje yra nikotino, kuris yra itin didelępriklausomybę sukelianti medžiaga. Jo nerekomenduojama vartoti nerūkantiesiems“. Taigi, ant gaminio, kuriosudėtyje nėra nikotino, nurodyti, jog gaminyje yra nikotino, nėra tikslinga, be to, tai klaidina elektroniniųcigarečių vartotojus. Todėl, siekiant aiškumo, siūloma reikalavimo dėl įspėjimo apie galimą žalą sveikatai,netaikyti elektroninėms cigaretėms ir jų pildyklėms, kurių sudėtyje nėra nikotino. Siekiant mažinti valstybėsinstitucijų, nagrinėjančių bylų už Įstatymo nuostatų pažeidimą, administracinę naštą bei padidinti nagrinėjamųbylų proceso operatyvumą, Įstatymo projektu siūlomi tam tikri pakeitimai dėl bylų dėl Įstatymo pažeidimonagrinėjimo procedūrų. [1] https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/2022%20metinis%20(galutinis).pdf(Drugs, tobacco and alcohol control department „Psychoactive substances: trends and changes 2022“, p. 119,picture 4.1.8 (according to the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), the useof electronic cigarettes among 15-16 years old youth in Lithuania is one of the largest in the Europe (inLithuania last month prevalence is – 31%, while average of ESPAD countries – 14%), picture 4.1.7 (with theincreasing time trend of such consumption) and table 4.1.2 to the national General population representativesurvey 2021 (the highest prevalence of e-cigarettes is among people of 15-34 years old age group, life timeprevalence is 41,9%, last month prevalence - 16%).