2023/0452/NL
EC/EFTA
NL Niederlande
  • SERV20 - Elektronischer Handel
2023-10-19
2023-07-18

Grensoverschrijdende verkoop op afstand van elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingenzonder nicotine, patronen zonder nicotine, elektronische verhittingsapparaten en voor roken bestemdekruidenproducten

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de grensoverschrijdendeverkoop op afstand van aanverwante producten anders dan elektronische sigaretten en navulverpakkingen

Met dit ontwerpbesluit wordt de grensoverschrijdende verkoop op afstand van elektronische sigarettenzonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine, patronen zonder nicotine, elektronischeverhittingsapparaten en voor roken bestemde kruidenproducten verboden. Het verbod in artikel I van hetontwerpbesluit kan aangemerkt worden als een technisch voorschrift in de zin van Richtlijn (EU) 2015/1535.

De grensoverschrijdende verkoop op afstand van aanverwante producten (anders dan e-sigaretten ennavulverpakkingen) valt niet binnen de reikwijdte van de Tabaksproductenrichtlijn. Wel staat het een lidstaatvrij om voor aspecten die niet bij de Tabaksproductenrichtlijn geregeld worden, nationale wettelijke regelingente handhaven of in te voeren die van toepassing zijn op alle in die lidstaat in die handel gebrachte producten,mits die verenigbaar zijn met het VWEU en de integrale toepassing van deze richtlijn niet in gevaar brengen.Derhalve kan een lidstaat onder deze voorwaarden onder meer voorzien in de regulering of het verbod vanproducten die uiterlijk lijken op een soort tabak of aanverwant product. Voor nationale technische voorschriftenis een voorafgaande kennisgeving vereist op grond van Richtlijn (EU) 2015/1535.
Er is geen bepaling inzake wederzijdse erkenning opgenomen. Het voorgestelde verbod geldt voor detaillistendie vanuit andere lidstaten of derde landen aan consumenten in Nederland elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine, patronen zonder nicotine, elektronische verhittingsapparaten envoor roken bestemde kruidenproducten voor grensoverschrijdende verkoop op afstand aanbieden (import).Daarnaast geldt dit verbod voor de grensoverschrijdende verkoop op afstand van elektronische sigarettenzonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine, patronen zonder nicotine, elektronischeverhittingsapparaten en voor roken bestemde kruidenproducten door in Nederland gevestigde detaillisten aanconsumenten in andere lidstaten of derde landen (export).