2020/0821/FIN
EC/EFTA
FI Finnland
  • T20T - Seetransport und Binnenschifffahrtstransport
2021-03-19
2020-12-23

Kalastusalusten turvallisuus ja tekniset vaatimukset

Kalastusalusten turvallisuus

Kalastusalusten turvallisuudesta annettua määräystä sovelletaan suomalaiseen kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 10 metriä, jota muutetaan paloturvallisuuden ja kalastusaluksen

asuintilojen osalta.
Määräysmuutoksella selkeytetään sitä, mitä sääntelyä kalastusalusten paloturvallisuuden osalta sovelletaan. Luokkaan III kuuluvan uuden kalastusaluksen paloturvallisuuden on täytettävä
kalastusalusdirektiivissä säädetyt vaatimukset sekä Torremolinoksen pöytäkirjan vaatimukset siten kuin kalastusalusdirektiivissä säädetään. Luokkaan III kuuluvan olemassa olevan kalastusaluksen ja luokkaan I tai II kuuluvan kalastusaluksen on täytettävä alusten paloturvallisuudesta annetussa määräyksessä asetetut vaatimukset.
Jatkossa kaikista kalastusaluksen asuintiloihin liittyvistä asioista säädetään laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa ja kyseisessä sen nojalla
annetussa asetuksessa. Näin ollen kalastusalusten turvallisuudesta annetussa määräyksessä ei enää säädetä kalastusalusten asuintiloista.