2020/0815/S
EC/EFTA
SE Schweden
  • N00E - ENERGIE, MINERALIEN, HOLZ
2021-03-18
2020-12-22

Inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

I det lagförslag som anmäls föreslås en reduktionsplikt för flygfotogen. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att minska utsläppen av växthusgaser genom att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Nivåer för hur mycket utsläppen ska minska föreslås för 2021–2030. Kravet på minskade utsläpp börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030. Det föreslås att en reduktionspliktsavgift ska tas ut av den som inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår och att en förseningsavgift ska tas ut av den som redovisar för sent hur plikten har uppfyllts.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.